Domů / Plzeňský rozhled / Cisterciácký klášter začíná s obnovou opatské rezidence

Cisterciácký klášter začíná s obnovou opatské rezidence

Národní památkový ústav  a správa kláštera Plasy  zahájily stavební část projektu Cisterciácký klášter Plasy – Obnova opatské rezidence. Rozsáhlý areál cisterciáckého kláštera v Plasích představuje jedinečnou národní kulturní památku, která je významnou dominantou severního Plzeňska. 

V prvních dnech došlo k odbourání nevhodné konstrukce přiléhající ke starému opatství

Po roce 1945  byl objekt zestátněn a v jeho prostorách hospodařili noví vlastníci jako například Západočeské pivovary, Jednota Plasy, Československé státní lesy nebo podnik Zelenina. V areálu byl dokonce vybudován kryt civilní obrany, který se zde jako nevšední připomínka dějin 20. století nalézá dodnes. Během druhé poloviny 20. století se stav kláštera zhoršoval a jeho celková obnova započala až v 90. letech.

„Důležitým momentem tohoto úsilí je současný projekt revitalizace opatské rezidence. V dosud nevyužívané části kláštera bude vybudována prohlídková trasa a zázemí pro návštěvníky. Věříme, že projekt přispěje ke zvýšení atraktivity tohoto neprávem opomíjeného stavebního skvostu,“ řekl Petr Pavelec, ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Stavba lešení v opatském sále

Cílem projektu je rehabilitovat a obnovit chátrající budovu Starého opatství, kde budou opraveny všechny konstrukce včetně střech, obnoveny budou fasády a vstupy do objektu a počítá se i se stavební obnovou a následným zpřístupněním sklepních prostor. V interiéru přízemí vznikne moderní návštěvnické centrum. Projekt se rovněž dotýká Nové prelatury, kterou čeká náročná památková obnova venkovních fasád a rehabilitace prostor prvního patra, které bude zpřístupněno návštěvníkům v podobě nově vzniklé prohlídkové trasy věnované šlechtické rodině Metternichů. Součástí projektu je také rehabilitace opatské zahrady, kterou čeká obnova barokní kompozice, po níž bude zpřístupněna návštěvníkům. Projekt zahrnuje opravu a statické zajištění přilehlé části obvodové klášterní zdi, která je nyní ve špatném, místy až havarijním, technickém stavu. V rámci stavebních prací také dojde k odstranění nevhodných stavebních zásahů z druhé poloviny 20. století.

Před zahájením stavebních prací proběhla celá řada stavebně historických a předstihových záchranných archeologických průzkumů, které přinesly několik překvapivých zjištění. Objevena byla například středověká štola vedoucí v podzemí ze sklepů Nové prelatury do prostoru opatské zahrady a dále směrem na východ k barokní sýpce. Mezi unikátní nálezy patří bezesporu i barokní jímka, jejíž obsah prozrazuje mnohé o každodenním životě opatské rezidence. Zásadní byl nález gotických konstrukcí v budově Starého opatství, který způsobil změnu výsledné projektové dokumentace.

Restaurovat se bude také freska v opatském sále

„Překvapivé odhalení nás čekalo v prostorách Nové prelatury. Našli jsme v interiérech malby z 19. století a barokní fresku, o jejíž existenci nebyly doposud zprávy. Jejím autorem byl s největší pravděpodobností Jan Kryštof Liška.“ uvedl Pavel Duchoň, správce kláštera Plasy a dodává: „Během stavby bude nutné zjistit, v jakém stavu se freska dochovala, podle toho se zvolí přístup k jejímu restaurování.“

Dokončení stavební části se předpokládá k 31. 8. 2022, kdy se realizace projektu překlopí do poslední etapy, ve které budou probíhat práce na interiérech, zejména tvorba nové interiérové instalace, která bude návštěvníkům zpřístupněna v lednu 2023. Náklady vyhrazené na stavební část projektu činí 101 850 000 Kč, přibližně 12 mil. je pak určeno na vnitřní vybavení, restaurování mobiliáře a realizaci interiérové instalace.

Klášter Plasy

Projekt   je spolufinancován z Evropských strukturálních fondů a ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu IROP. Bylo však nutné zajistit projektu dofinancování z důvodu navýšení nákladů v době mezi podáním žádosti o dotaci a faktickým zahájením realizace stavby (zejména zdražení stavebních prací a materiálu). O celkové částce nutné k dofinancování tohoto projektu se v současné době jedná – bude hrazena ze státního rozpočtu (dotační programy Ministerstva kultury ČR a vlastní zdroje Národního památkového ústavu). Výsledná částka dotací by tak mohla činit zhruba 150 milionů korun. Stejně tak se hledají možnosti dalšího financování obnovy zbývajících prostor Starého opatství a Nové prelatury včetně přilehlých ploch a dalších objektů této reprezentativní části klášterního areálu, na které se současný projekt nevztahuje.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Manželé Miroslav a Ivana Zetkovi mají rádi strojařinu a jeden druhého

Čtrnáct inovací a originálních objevů patentovali v roce 2023 výzkumníci a výzkumnice ze Západočeské univerzity v Plzni. …