Domů / Nezařazené / „Finanční gramotnost do škol“ v základních školách regionu ORP Kralovice pod záštitou projektu „MAP“

„Finanční gramotnost do škol“ v základních školách regionu ORP Kralovice pod záštitou projektu „MAP“

Město Kralovice, jakožto hlavní garant středního článku regionálního školství v území SO ORP Kralovice, v listopadu úspěšně dokončí jeden z mnoha pilotních vzdělávacích programů, kterými má snahu aktivně podporovat a zvyšovat kvalitu vzdělávání základních škol v celém regionu Kralovicka. Ve své působnosti tak spravuje 23 základních a mateřských škol, včetně 2 základních uměleckých škol.

Konkrétně se jedná o program s názvem „Finanční gramotnost do škol (FGŠ)“, jehož odborným ga­ran­tem je společnost yourchance o.p.s. a jehož pilotáž byla umožněna díky systémovému projektu spolupráce škol v daném území, projektu „MAP“ (Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II., reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010446), který je finančně podpořen z veřejných prostředků EU a SR ČR a v neposlední řadě také z finančních prostředků města Kralovice. Město Kralovice je nositelem a klíčovým realizátorem tohoto projektu.

„MAP“ je již osvědčená forma fungu­jícího partnerství škol Kralo­vicka, která je schopna ve velmi krátkém čase reflektovat potřeby a konkrétní regionální specifika škol v daném území, MAP je nástrojem finanční pod­pory regionu již od roku 2015.

Pilotním programem „Finanč­ní gramotnost do škol (FGŠ)“, který byl založen již v roce 2012, pomáhá vytvářet tzv. finančně gramotné školy, v případě Kralovicka pak finančně gramotné základní školy, kdy cílová oblast je směrována do primárního a nižší sekundární vzdělávání. Hlavním smyslem celého programu FGŠ je pozvednout kvalitu výuky finanční gramotnosti na základních školách regionu Kralovicka, meto­dicky podpořit a zatraktivnit výuku finanční gramotnosti, postavit výukové materiály na prakticky využitelných informacích a zkušenostech, poskytnout ucelené informace k tématu finanční gramotnosti v takové formě, která bude snadno využitelná při výuce, vytvořit a poskytnout zajímavé pomůcky podporující interaktivní přístup k výuce, umožnit školám sdílení zkušeností odborníků z praxe, podílet se na prevenci tématu také v rodinách našich žáků, cílit na osvětu rodičů. Nosným prvkem progra­mu FGŠ na Kralovicku je zejména individuální přístup, možnost adekvátně vzdělávat všechny žáky bez rozdílu.

žáci ze ZŠ Žihle

Každá zapojená škola si přizpůsobila program FGŠ tak, aby vycházel z aktuální situace v dané škole a z konkrétních potřeb pedagogů a žáků, jak uchopit FG právě na jejich škole. Následovala práce s pedagogy formou workshopu, kdy se jednalo o proškolení a krátký vhled do problematiky finanční gramotnosti, dále u vybraných škol navazoval seminář DVPP. Paralelně byly ve škole realizovány projektové dny „Rozpočti si to“ pro žáky 1.st. a 2.st. ZŠ.

Jedná se o zážitkovou formu výuky formou hry, při které jsou žáci motivováni jak k delšímu zapamatování poznatků, tak k intenzivnějšímu rozvoji kompetencí v oblasti finanční gramotnosti. Časově je program projektového dne koncipován na jeden vyučovací den – žáci jsou rozděleni do týmů po čtyřech. Optimální rozdělení je věkově heterogenní, aby se žáci mohli vzájemně obohacovat svými zkušenostmi a podpořit vlastní rozvoj v oblasti týmové spolupráce. Smyslem hry je rozvinout finanční gramotnost žáků, prakticky je se­známit se základy a zásadami domácího hospodaření, prakticky jim ukázat, kolik, co stojí co všechno musí jedna dospělá osoba nebo rodina zaplatit, jakým způsobem se sestavuje osobní a rodinný rozpočet a proč je zapotřebí si budovat finanční rezervu. Samozřej­mostí je i průběžná motivace formou odměňování herním platidlem, tzv. „chechtáky“ za splněné základní úkoly, ale i úkoly navíc formou jejich kreativního zpracování. Tyto potom proměňují v herním stánku za skutečné drobné odměny za vykonanou práci během herního dne. Díky praktické podobě si žáci rozvinou i týmové a prezentační do­ved­nosti, podnikavost a další kompetence. Vyšším cílem správného hospodaření a podnikavosti je vedení k osobní prosperitě. Žáci navíc během hry pracují s pojmy a oblastmi z finanční gramotnosti, učí se poznat jejich význam a aktivně je použít.

Díky garanci a finanční záštitě města Kralovice a spolupráci se společností yourchance o.p.s. je do programových aktivit FGŠ na území regionu Kralovicka zapojeno 10 základních škol, a to z Dolní Bělé, Dobříče, Manětína, Nečtin, Mlado­tic, Kralovic, Kožlan, Kaznějova, Žihle a Kozojed. Program podpoří přibližně 750 žáků a 30 pedagogů. Certifikováno bude sedm škol.

Jak školy hodnotí absolvovaný program?

Mgr. Ludmila Čechová, pedagog ze Základní školy a Mateřské školy Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, uvedla: „Je potřeba žáky učit větší zodpovědnosti a samostatnosti. Z hlediska pedagogů bylo skvělé, že workshop prakticky ukázal, jak výuku finanční gramotnosti využít v různých předmětech dle ŠVP, nejen v matematice, ale třeba i v anglickém jazyce.“

Mgr. Martin Zeman, pedagog z Masarykovy základní školy a mateřské školy v Žihli, ke zhodnocení programu doplnil: „Při hovoru s žáky jsme zjistili, že zajímavostí projektového dne pro ně bylo, že dostali fiktivní peníze, se kterými museli měsíc hospodařit a pro řadu z nich bylo důležité si uvědomit, že musí šetřit a plánovat dlouhodobě. Skrze program někteří lépe pochopili své rodiče, že nemohou mít vše, co chtějí, ale musí brát v potaz výši příjmů.“

Ředitelka Základní školy Plasy Mgr. Jana Průšová a zástupkyně ředitelky Základní školy Kralovice Mgr. Iva Štěpánská se shodují, že: „Fi­nanč­ní gramotnost je dobré propojovat do všech výukových předmětů, jelikož to přináší oživení výuky a pro žáky je důležité propojovat teorii s praxí. Semi­nář nám ukázal, že je to možné.“

Ing. Miroslav Trnka, vedoucí Od­boru školství a obecního živnostenského úřadu města Kralovice na otázku, jak vnímá program samotné město, uvedl: „Z pohledu odboru školství jsme rádi, že je program u nás v ORP realizován. Těší mě, že i pedagogové to vidí stejně.“

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

O karavanová stání ve Škodaland je pořád velký zájem

Na jaře letošního roku zřídil Městský obvod Plzeň 3 na parkovišti u areálu Škodaland pět …