Domů / Plzeňský rozhled / Projekt MAP pomáhá školám na Rokycansku aneb jak se efektivní a funkční nástroj podpory edukačního systému základních a mateřských škol z území SO ORP Rokycany uplatňuje v praxi.

Projekt MAP pomáhá školám na Rokycansku aneb jak se efektivní a funkční nástroj podpory edukačního systému základních a mateřských škol z území SO ORP Rokycany uplatňuje v praxi.

MAP – neboli projekt s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdě­lávání ORP Rokycany II., reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010669“ je již osvědčená forma fungujícího partnerství škol z území Rokycanska, která je schopna ve velmi krátkém čase reflektovat potřeby a konkrétní regionální speci­fiky škol v daném území, MAP je nástrojem finanční podpory regionu již od roku 2015 a velmi cíleně a efektivně doplňuje trh místního edukačního systému.

MAP je finančně podpořen z veřejných prostředků EU a SR ČR a v neposlední řadě také z finančních prostředků města Rokycany, a právě Město Rokycany je nositelem a klíčovým realizátorem tohoto projektu.

MAP pokrývá relativně široké portfolio aktivit pro 27 škol, které má ve své působnosti. MAP realizuje aktivity vzájemné spolupráce škol, networking, další vzdělávání pedagogů a atraktivní edukační programy pro žáky ZŠ i děti MŠ, které jsou vedeny odborníky z přímé praxe (např. projekt „Malá technická univerzita“, projekt „EDUBUS“, projekt „Finančně gramotná škola“ a další). MAP dále individuálně pracuje ve školách v otázce strategického plánování a dotačního poradenství, především v administrativně-projektové činnosti, kde prokazatelným výsledkem je vysoké procento zapojení místních škol do projektů OP VVV a do projektů IROP. MAP tvoří funkční rea­lizační tým, který je složen z řad zkušených pracovníků v oblasti škol­ského managementu a projektové řízení – více informací naleznete na našem webu http://www.rokycany.mapplzensko.cz/. MAP je partnerem, který přináší školám v území nadstandardní možnosti rozvoje!

Zapojení Základní školy J. V. Sládka Zbiroh do projektu MAP – co konkrétně nám projekt přinesl?

Podzim roku 2019 se nesl v rámci spolupráce ZŠ J. V. Sládka Zbiroh s MAP II. při realizaci několika projektů, které nám byly nabídnuty. Žáci se vzdělávali v oblasti finanční gramotnosti – „Finančně gramotná škola“ pod vedením lek­tor­ského týmu společnosti yourchance o. p. s. Projektového dne „Rozpočti si to!“ se postupně zúčast­nili žáci pátých, šestých a sedmých ročníků. Žáci se rozdělili do skupin, ve kterých měli různé role se známými měsíčními příjmy. Na základě toho vytvořili rozpočet pro rodinu, tak aby byly zajištěny veškeré potřeby pro běžný chod a snažili se o vytvoření rezervy na pokrytí vyšších lidských potřeb. Aktivity byly doplněny o různé kreativní úkoly, které rozvíjely žákovu fantazii. Za splněné úkoly obdrželi zlaté herní mince – „Chechtáky“, za které si mohli následně vybrat odměny ve speciálním herním stánku. Aktivita pamatovala i na vzdělávání peda­go­gických pracovníků pro 1. i 2. stupeň ZŠ s využitím nových metod práce, inovativních postupů a kladla důraz na zážitkovou formu výuky.

V říjnu zaparkoval u naší školy EDUBUS – mobilní polytechnická laboratoř. Z nabízených témat jsme vybrali pro 4. ročník projektové dopoledne „Haló, tady OZOBOT!“ a pro 8. ročník téma „Když je led suchý!“. Čtvrťáci byli malým blikajícím Ozobotem nadšeni a díky němu pochopili rozdíl mezi strojem a robotem. V závěrečné části zvládli dokonce zadat Ozobotovi několik úkolů, které splnil. Efektivní reakce se suchým ledem byly vhodným a názorným doplněním výuky chemie a fyziky pro žáky osmých tříd. Na základě pokusů se žáci snažili odvodit řešení úkolů v pracovním listu. V odpoledních hodinách si role žáků vyzkoušeli v rámci proškolování i učitelé. Naprogramovali Ozobota a seznámili se s různými on-line aplikacemi pro výuku s tablety.

V rámci spolupráce s projektem MAP učitelé dále absolvovali vzdělávání v oblasti čtenářské gramotnosti „Čtenářské dílny pro ZŠ“. Bylo zde možné sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe k tomuto tématu ve formě zážitkového workshopu a způsoby aplikace metody kritického myšlení do hodin čtení.

Děkujeme za inspirativní spolupráci, která nám pomáhá v obohacení výuky a chválíme práci managementu realizačního týmu MAP za zprostředkování těchto aktivit. Rádi se zapojíme do dalších nabídnutých projektů.

 Mgr. Kvě­tuše Horáková, ředitelka školy ZŠ J. V. Sládka Zbiroh

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Další šetření o používání informačních technologií odstartovalo

V tomto dubnovém týdnu začalo každoroční zjišťování  Českého statistického úřadu o používání informačních technologií v českých …