Domů / Plzeňský rozhled / Umělý chov bažantů snižuje jejich genetickou odolnost

Umělý chov bažantů snižuje jejich genetickou odolnost

V porovnání s ostatními kraji se na území Plzeňského kraje vyskytuje nižší počet zajíců a bažantů. Naproti tomu v odstřelech kachny divoké, daňčí a mufloní zvěře zaujímá region v mezikrajském porovnání významné postavení.

Snížení stavu bažantů bylo ovlivněno celou řadou faktorů, k nimž patřil především úbytek mezí, remízků, scelování pozemků a použití herbicidů, insekticidů a pesticidů v zemědělství. Umělý chov bažantů snižuje genetickou odolnost v porovnání s volně žijícími druhy. Dalším faktorem zůstává, že v přírodě je bažant ohrožován celou řadou volně žijících predátorů. V  časové řadě 2003–2019 se jarní kmenový stav bažantů nejvíce meziročně snížil v období od 31. 3. 2011 do 31. 3. 2012 o 1 337 kusů (meziroční pokles o 14,2 %). Celou časovou řadu provázel klesající trend s výjimkou období od 31. 3. 2007 do 31. 3. 2008.

Úbytek kachny divoké v přírodě, který rovněž souvisí se změnou krajiny (vysekáváním mokřadní vegetace, vysoušením mokřadů, poklesem čistoty a průhledností vody, regulací potoků a řek, odlesňováním), bývá často nahrazován vypouštěním v zajetí odchovaných jedinců. V časové řadě 2010–2019 se početní stav kachny divoké nejvíce meziročně zvýšil od 31. 3. 2015 do 31. 3. 2016, a to o 1 320 kusů. V období od 31. 3. 2019 do 31. 3. 2020 byl naopak zaznamenán její nejvyšší úbytek, který činil 744 kusů. Ke snížení početního stavu kachny divoké v tomto období přispěl i její zvýšený odstřel v roce 2019, který vzrostl oproti roku 2018 o 13 445 kusů (meziroční nárůst o 31,1 %).

Omezení lovu zajíců souviselo s jejich úbytky. Na úbytku zajíců se podobně jako u bažantů podílela nevhodná environmentální struktura krajiny, intenzita zemědělské výroby a predátoři. Z hlediska delší časové řady v porovnání s rokem 2003 (stav k 31. 3. 2004) byl jejich jarní kmenový stav k 31. 3. 2020 nižší o 1 543 kusů, tj. úbytek o 12,1 %. Lov zajíců patřil v Plzeňském kraji v porovnání s ostatní odstřelenou zvěří k nejnižším, v porovnání s ostatními kraji byl druhý nejnižší po Karlovarském kraji. Nejvyšší počet odstřelených zajíců byl uskutečněn v roce 2003 a představoval 117 kusů. Nejnižší počet činil 57 kusů zajíců a týkal se roků 2014 a 2016.

Srnčí zvěř zahrnovala v rámci sledovaného jarního stavu kmenové zvěře v regionu k 31. 3. 2020 nejvyšší počet kusů (27 329). Vyšší stavy této přemnožené spárkaté zvěře působí v lesích značné škody. V porovnání se stavem k 31. 3. 2004 se k 31. 3. 2020 zvýšil počet srnčí zvěře o 1 084 kusů, tj. nárůst o 4,1 %. Ve sledované časové řadě dosáhla nejvyššího počtu (29 656 kusů) k 31. 3. 2009. Jestliže v roce 2003 dosahoval lov této zvěře 10 708 kusů, v roce 2019 klesl na 7 363 kusů, což představuje pokles o 31,2 %.

Černá zvěř se často stahuje do polí, kde najde snadnou obživu. Predátoři, kteří by černou zvěř hubili přirozeným způsobem, se v přírodě nevyskytují v dostatečném počtu, a proto se setkáváme s jejím přemnožením. Černou zvěř lze regulovat jedině lovem. Počet kusů černé zvěře dosáhl v Plzeňském kraji v porovnání s ostatními kraji nejvyššího počtu. Jarní kmenový stav černé zvěře činil k 31. 3. 2004 v Plzeňském kraji 6 388 kusů a k 31. 3. 2020 vzrostl na 10 657 kusů. Počet černé zvěře se zvýšil o 4 269 kusů, tj. nárůst o 66,8 %. Odstřel černé zvěře v porovnání s rokem 2003 vzrostl o 18 553 kusů, tj. o 162,2 %.

V chovu daňků a muflonů se Plzeňský kraj umístil na druhém místě za krajem Středočeským včetně Hl. města Prahy. Jarní kmenové stavy daňčí zvěře k 31. 3. 2020 se v porovnání se stavem k 31. 3. 2004 více než ztrojnásobily, v absolutní míře se zvýšily o 4 004 kusů. Odstřely daňků vzrostly v roce 2019 oproti roku 2003 více než 3,5 krát. Celkově se počet odstřelů daňků zvýšil o 2 816 kusů. Stav mufloní zvěře k 31. 3. 2020 se oproti stavu k 31. 3. 2004. zvýšil o 728 kusů, tj. nárůst o 41,4 %. Odstřely muflonů v porovnání s rokem 2003 vzrostly o 533 kusů, tj. o 61,8 %.

V počtu jelení zvěře se Plzeňský kraj umístil v mezikrajském porovnání na čtvrtém nejvyšším místě. K 31. 3. 2020 činil kmenový stav jelenů 3 080 kusů a oproti stavu k 31. 3. 2004 se zvýšil o 555 kusů, tj. o 22,0 %. Odstřely jelenů se v porovnání s rokem 2003 zvýšily o 555 kusů, tj. o 26,7 %.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Rokycany se snaží zbavit Bílé haldy, už více než 60 let

Již od konce 19. století je na okraji centra města Rokycan tzv. Bílá halda. Ta …